Branş Dersleri


BEDEN EĞİTİMİ

Beden Eğitimi öğretim programının temel amacı; öğrencilerin fiziksel aktivitelerle birlikte, çeşitli spor branşları ile tanışarak yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda ilerlemelerini sağlamak ve egzersizler yoluyla vücudu sağlıklı ve zinde tutmalarını sağlamaktır.

Öğrencilerimize;

-Serbest zamanı doğru biçimde kullanmaları,

-Kendine güven duygusu kazandırmayı,

-Ani kararlara karşı çıkış yolu bulmaları,

-Oyun yoluyla zihinsel dinlenmeyi öğrenmeleri,

-Temel oyun ilkelerini benimsemeleri,

-Oyun kuralllarını kabul etmeleri ve oyun kurallarına bağlı kalmayı öğrenmeleri,

-Liderlik ve işbirliği ruhunu ayrı ayrı geliştirmeleri,

-Kazanmayı ve kaybetmeyi kabullenmelerini deneyimlerle öğrenmelerini sağlamak hedeflerimiz arasındadır.

Sağlık Ve Spor

Beden Eğitimi dersi en temel hedefimiz "sağlık ve spor disiplinini” öğrencilerimize kazandırmaktır. Bu amaçla;

-Bütün spor branşları hakkında genel bir bilgi sahibi olup, sevdiği, ilgi duyduğu ve yetenekli olduğu branşa yönlendirmek ve aynı zamanda bu branşlarda sağlıklı bir birey olarak yetişmelerini sağlamaktır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Bilişim Teknolojileri Dersi Kapsamında hedeflerimiz;

 • Öğrencilerimizin üst düzey düşünme becerilerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak ve geliştirmek,
 • Öğrencileri temel bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilen, çeşitli amaçlara yönelik uygulama programları hakkında bilgi ve becerilere sahip bireyler olarak yetiştirmek,
 • Bilgisayar okur – yazarlığını yaşam boyu süren bir süreç olduğunu kavramalarını sağlamak,
 • Öğrencilerin bilişim teknolojisininin sunduğu imkanları sadece ders içeriğinde kullanmayıp günlük yaşamın her alanında aktif bir şekilde kullanmalarını sağlamak,
 • Bilişim teknolojileri araçlarını doğru,ihtiyacı olan bilgiye ulaşmada, bilgiyi örgütlemede ve bilgiyi sunmada etkin olarak kullanmalarını sağlamak,
 • Problem çözme, iletişim, araştırma ve sorgulama bilgi ve becerieri geliştirmek,
 • İnterneti yararlı kullanmayı sağlamak,
 • Kelime işlem, sunum, masaüstü yayıncılık, veri tabanı, hesaplama , çizim ve web tasarımı programlarını disiplinler arası işbirliği ile yapılan projelerle günlük hayatta kullanmalarını sağlamak,
 • Öğrencilerin birer Teknoloji Okuryazarı olarak mezun olmalarını sağlamaktır.

Belirlenen hedefler doğrultusunda öğrencilerimiz;

 • Teknolojileri kullanırken olumlu sosyal ve etik davranışlar sergileyen,
 • Çeşitli teknolojileri ve medya araçlarını öğrenmelerini destekleyecek şekilde kullanan,
 • Teknolojiyi doğru, amaca yönelik, etkin kullanan,
 • İletişim kurmak ve kişisel ilgilerini izlemek için teknoloji araçlarını (e-mail, blog vb) kullanan,
 • Web, görsel iletişim, tasarım ve animasyon tekniklerini kullanan bireyler olarak yetişir.

FEN VE TEKNOLOJİ

Fen Bilimleri öğreniminin temel amaçları: Öğrencileri; ilgilenen, keşfeden, sorgulayabilen, doğru kararlar verebilen, sorun çözebilen, yeni teknolojileri anlayabilen ve kullanabilen, yenilerini geliştirebilen bireyler haline getirmeyi hedeflemektir. Temel hedeflerin yanında, bu eğitimle, öğrencileri gelecekte seçecekleri mesleklere yönlendirmek, onlara çevre bilinci kazandırmak da amaçlanmaktadır. Ayrıca bir toplumun sağlıklı düşünebilen, kendine güvenen, doğayı kavrayabilen bireylerden oluşabilmesi için herkesin birer fen okuryazarı olması gerekir. Fen okuryazarlığı, olaylara saydam bakabilen bir kuşak yetiştirmek için alfabe öğrenme kadar önemli bir gereksinimdir. Bu gerçekleşmezse, toplumun bireyleri, pozitif düşünme yeteneğinden yoksun olacaklar, karşılaşılan her türlü sorunun çözümünde, bilimsel çözüm yerine bilim dışı arayışlara yönelebileceklerdir.

Bu amaçlarla; öğrencilerimizin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için derslerimizi öğrenciyi etkin kılan proje çalışmaları, sınıf tartışmaları, drama, deneye dayalı laboratuar çalışmalarıyla destekliyor ve problem temelli ders işleniş şekillerini kullanıyoruz.

GÖRSEL SANATLAR

Görsel Sanatlar Dersi: İnsanın Yaratıcı güçlerinin ortaya çıkarılmasını ve estetik yönlerinin geliştirilmesini sağlayan uygulama alanlarından biri de görsel sanatlardır. Görsel sanatlar dersi, kendine özgü eğitim yasaları ve yöntemleri olan bir derstir. Öğrenciler bu derste özgün düşünme, üretme, sanat yoluyla kendini özgürce ifade edebilme, algılama, düşünme ve uygulama ile özgün çalışmalarla kendilerini ifade ederler.

Görsel Sanatlar Dersinde; Görsel Sanatlarda Biçimlendirme, Görsel Sanat Kültürü, Müze Bilinci olmak üzere konular 3 temel başlık altında düzenlenmiştir. Bu çalışmalar sırasında öğrenciler her yaş seviyesine uygun olarak belirlenen etkinliklere aktif olarak katılmaktadırlar.

5. Sınıf: Doğayı daha iyi görebilmeleri ve kendilerine göre yorumlayabilmeleri için leke, renkli resim teknikleri, çeşitli baskı teknikleri, tasarım uygulamaları gibi konularda beceriler kazandırılır.

6.7.,8. Sınıflar: Karakalem, renkli resim teknikleri, perspektif, peyzaj, natürmort, enterior, tasarım bilgisi verilir. Bu konularla ilgili çalışmalar yaptırılır.

Hedefimiz

Her zaman kendine güvenen, düşüncelerini özgürce ifade edebilen yaratıcı, el becerileri gelişmiş, sanata ve sanatçıya saygılı, kültür varlıklarına sahip çıkan teknolojiyle barışık, karşılaştığı güçlükleri yenmek için özgün çözümler üretebilen, duyarlı nesiller yetiştirmek en temel hedeflerimizdendir.

MATEMATİK

Matematik dersi 4+4+4 eğitim-öğretim programına uyumlu olacak şekilde ezberden uzak bir öğretim ile keşfetmeye ve bilgiyi anlamlandırmaza dayalıdır. Matematik eğitimi öğrencilerin edilgen bir biçimde dersi izleyen konumda olduğu,bilgilerin sorgulanmadığı, öğrencilerin yarıştığı şekilde değil; öğrencilerin aktif katılım yoluyla ulaştıkları bilgler üzerinde, seçme, işleme, karşılaştırma,değerlendirme ve yorumlama yapabildikleri şekilde verilmektedir.

Bilginin daha iyi öğrenilmesi için tekrar etkinlikleri, üst düzeyde öğrenmelerin sağlanması için de zenginleştirilmiş etkinlikler yapılmaktadır.

Matematik eğitiminde problem çözme becerisinin geliştirilmesine önem verilmektedir. Problem çözme; sorgulamayı,araştırmayı ve problemlere çözümler bulmayı; gerektiğinde problemle günlerce uğraşabilmeyi ve uygun çözümler üretmeyi,sonuca ulaşmak için farklı stratejiler kullanmayı, farklı olası çözümleri düşünebilmeyi,matematiği günlük yaşam problemlerine uygulayabilmeyi ve başarılı bir şekilde kullanmayı içermektedir.

Matematik dersinde ünite bitiminde kazanım değerlendirme sınavları uygulanmakta ve eksik kazanımlar ek çalışmalarla giderilmektedir.

MÜZİK

Müzik Dersi Vizyonumuz

Öğrencilerin müziği etkinlikler aracılığıyla yaşayarak hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline getirmek ve müzik yoluyla;

-Kendisi ve çevresiyle barışık,

-Ulusal ve uluslar arası kültürleri tanıyan,

-Vatan ve millet sevgisine sahip,

-Çevresindeki olaylara, değişim ve gelişmelere duyarlı,

-Güzel sanatların her türüne açık,

-Mutlu, kişilikli ve özgüveni olan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaya yöneliktir.

Müzik Dersi Hedefleri

Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin;

 • Müzik yoluyla estetik yönünü geliştirmek,
 • Duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmelerine imkân sağlamak,
 • Yaratıcılık yeteneğini müzik üretme yoluyla geliştirmek,
 • Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası müzik kültürlerini tanımak,
 • Kişilik ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamak,
 • Müzik aracılığıyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak,
 • Müzik yoluyla bireysel ve toplumsal ilişkilerini geliştirmek,
 • Bireysel ve toplu olarak, nitelikli değişik türlerde şarkı dinleme, söyleme ve çalma
 • etkinliklerine katılımlarını sağlamak,
 • Müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek,
 • Türkçe’yi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak,
 • İstiklâl Marşı başta olmak üzere millî marşlarımızı özüne uygun olarak seslendirmelerini sağlamak,
 • Müzik yoluyla sevgi, paylaşım ve sorumluluk duygularını geliştirmek,
 • Millî birliğimizi, bütünlüğümüzü pekiştiren ve dünya ile bütünleşmemizi kolaylaştıran müzik kültürü ve birikimine sahip olmalarını sağlamak,
 • Atatürk’ün Türk müziğinin gelişmesine ilişkin görüşlerini kavramak ve Atatürk ilke ve inkılâplarına gönülden bağlı, kültürlü bireyler olarak yetişmelerini sağlamak

SOSYAL BİLGİLER

Sosyal bilgiler programının vizyonu 21.yüzyılın çağdaş, Atatürk İlke Ve İnklaplarını benimsemiş, temel demokratik değerlerle donatılmış, tarihini ve kültürünü kavramış,insan haklarına saygılı ve yaşadığı çevreye duyarlı ,bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturan ,kullanan ve düzenleyen ,sosyal katılım becerileri gelişmiş,sosyal yaşamda etkin,üretken ,haklarını ve sorumluluklarını bilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yetiştirmektir.Sosyal bilgiler programı tümüyle davranışçı yaklaşımdan öte ,bilginin taşıdığı değeri ve bireyin var olan deneyimlerini dikkate alarak yaşama etkin katılımını ,doğru kararlar vermesini ,sorunlarını rahatlıkla çözmesini destekleyici ve geliştirici bir yaklaşım doğrultusunda yapılandırmayı amaçlayan bir yol izlemektedir .Bu bağlamda dersimiz öğrenci-etkinlik merkezli bilgi ve beceriyi dengeleyen ,öğrencinin kendi yaşantılarını ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak, çevreyle etkileşimine olanak sağlayan bir anlayışı yaşama geçirmeyi amaçlamaktadır.

TEKNOLOJİ TASARIM

Teknoloji ve Tasarım Dersi ; öğrencilerin kendisinin ve toplumun yarınını daha yaşanabilir hale getirmek için günlük hayatta karşılaşılan problemlere pratik ve özgün çözümler bulmasını, teknolojinin hızla geliştiği çağımızda, yenilikleri takip edebilmesini ve hayatımızı kolaylaştıran tasarımlar oluşturabilmesini amaçlar.

Merak eden, soru soran, gözlem ve araştırma yapmaya hevesli, gelecekle ilgili kurgular yapan sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Okulumuzda derslerimiz; Görsel Sanatlar,Teknoloji ve Tasarımolmak üzere iki farklı atölyede sürdürülmektedir

TÜRKÇE

ÖĞRETMENİN SESİ: TÜRKÇE

Dil, insanlar arasındaki en güçlü iletişim aracıdır. Dünya kurulduğundan bu yana insanlar, kendilerini dille ifade etmişlerdir. Dil, duygu, düşünce ve hayalin yansıdığı aynadır. Dil, maddi ve manevi değerlerin kuşaktan kuşağa taşıyıcısıdır.Milletleri millet yapan en önemli bağlardan biri yine dildir.Birbirini anlamayan insanlar bir arada yaşayamazlar.

Toplumu bir arada tutan diğer ortak değerlerde dil sayesinde kolayca öğrenilir.

Atatürk’ün askeri yönünün ya da devlet idaresindeki üstün kabiliyetini hepimiz biliriz.Atatürk’ün başarılarının ardında, dili çok iyi kullanması da vardır.Çanakkale’deki şu meşhur emrini hepimiz biliriz:

"Ben size savaşmanızı değil, ölmenizi emrediyorum.” Yine Çanakkale’de kurşunu bittiği için geri çekilmeye çalışan askerleri "Kurşunuz bittiyse süngünüz de mi yok? Süngü tak!…sözleri bir harbin kaderini değiştirmiştir.Bu da Atatürk’ün dilin inceliklerini bilmesinden kaynaklanmaktadır.

Atatürk’e göre: "Bir ulusun gerçek kurtuluşu ancak eğitim ve öğretimle olur.” Bunu sağlayabilmek için öğretilmesi gereken değer yargılarının en önemlisi dildir.Bu da ancak öğretmenlerle mümkün olacaktır. Tıpkı Atatürk’ün " Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” sözünde olduğu gibi.

VİZYON
• Öğrencinin Türkçe’yi etkin bir iletişim aracı olarak kullanmasını sağlamak,
• verilen eğitimle ve okulun ulusal gün ve kutlamalara etkin katılımı yoluyla, Atatürk’ün ilke ve ideallerini öğretmek,
• Türk kimliği ve kültürel miras bilincini öğrenciye kazandırmak.
• Öğrencilerimize görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlama gücü kazandırmak,
• Onlara görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini ve düşündüklerini, tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma becerisini ve alışkanlığını kazandırmaktır.

MİSYON
• Bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını öğrencilerimize kazandırmada ve problem çözme konusunda Türkçe dersinin payına düşeni gerçekleştirmek,
• ğrencilere Türk dilini sevdirmek, Türk dilinin kurallarını sezdirmek, onları Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçli, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmek,
• Türlü etkinliklerle öğrencilerin sözcük dağarcığını zenginleştirmek,
• Onların ulusal duygusunu ve ulusal coşkusunu güçlendirmede kendi payına düşeni yapmak,
• Sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla kendi kültürünü ve başka kültürleri tanımada; yurdunu, doğayı, hayatı ve insanlığı sevmelerine yardımcı olmak,
• Onlara dinleme, okuma alışkanlığı ve zevkini kazandırmak, estetik duygularının gelişmesine yardımcı olmak,
• Öğrencilerimizin edindikleri dinleme, izleme alışkanlık ve becerisini, düzeylerine uygun duygu ve düşünce ürünlerini, konuşmaları güncel yayınları anlayabilecek, eleştirebilecek ve onlardan yararlanabilecek ölçüde geliştirmek,
• Öğrencilerimizin sesli ve sessiz okuma hızını artırmak, sözcük dağarcığını zenginleştirmek,
• Dipnot, dizin, sözlük, ansiklopedi, her türlü başvurma ve kaynak eserlerden yararlanma yeteneğini öğrencilerimize kazandırmak,
• Öğrencilerimizin herhangi bir konu üzerinde bir topluluk karşısında düşüncelerini, tekrarlara düşmeden ve yanlışlık yapmadan kendine güvenerek anlatmasını sağlamak
• Okunan bir kitap, dinlenen müzik parçası, gezilen bir sergi, izlenen bir film, bir oyun, bir maç vb. üzerine öğrencilerimizin açıklamalarda, eleştirmelerde bulunmasını; yargıya varmasını sağlamak,
• Sözlü ve yazılı sanat etkinliklerine öğrencilerimizin katılabilmesini ve bu alanlardaki yeteneklerini geliştirebilmesini sağlamak diğer amaçlarımızdandır.