Branş Dersleri


BALE

Oya Akın Yıldız Koleji Olarak sanat eğitimine çok önem vermekteyiz. Bu nedenle bale eğitimlerini yıllardır kurumsal bir yapısı olan "Görsel Bale” okuluyla sürdürmekteyiz.

Bale derslerinde programlar seviyelere göre düzenlenmekte olup; seviyeler ilerledikçe klasik bale derslerine karakter dans, jazz dans ve point dersleri de eklenmektedir. Bale derslerimiz için birlikte çalışmakta olduğumuz Görsel Bale Okulu Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olup hazırlık sınıfları sonrasında verilen 8 yıllık eğitim sonucunda öğrencilerimize Bale diploması vermektedir. Bu diploma sayesinde öğrencilerimiz dilerlerse bale öğretmenliği yapma ve okul açma haklarına da sahip olabilirler. Aynı zamanda Royal Academy of Dancing (İngiliz Kraliyet Balesi) üyesi de olan Görsel Bale’de katılmak isteyen öğrencilerimiz her sene sonu yapılan sınavlarda uluslararası geçerliliği olan Royal Academy sertifikasını da alabilirler.

İlkokul Bale Eğitimi

İlkokul bale eğitimi aşamasında klasik bale tekniğinin temellerine giriş yapılırken öğrenciler; daha önceki seviyelerde öğrendikleri teknik adımları geliştirme olanağı bulurlar. Derslerde doğru vücut duruşu, ayak ve kol pozisyonlarının oturtulması ve vücut çizgisinin üzerinde durulurken bale terimlerinin de öğrenilmesine önem verilir. Bu seviyede denge ve fiziksel güç çalışmalarına başlanır. Bu programda öğrenciler bilgi ve yeteneklerini geliştirerek dansın büyüleyici dünyasının tadını çıkarmaya devam ederler.

BEDEN EĞİTİMİ

Beden eğitimi öğretim programının temel amacı; öğrencilerin genel ısınma – soğuma hareketleri ile sporu tanımaları ve sevmeleri ile sporu yaşam biçimine dönüştürerek, yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılmasını sağlamaktır.

Öğrencilerimizin;

-Temel sağlık kurallarını,

-Zararlı alışkalıklardan korunmayı,

-Psiko-motor becerilerini geliştirmek,

-Isınma ve soğuma süreçlerinin önemini fark etmelerini sağlamak,

-Önemli kas gruplarını tanımalarını,

-Duruş ve denge becerilerini geliştirmelerini,

-Komutlara ve basit ritimlere göre hareket edebilmelerini,

-Aletli ve aletsiz bir şekilde, basit bir koreografik seriyi müzik eşliğinde harekete uyarlayabilmelerini,

-Çeşitli şekillerde yürüme, koşma ve atlama yeteneği sergilemelerini sağlamak hedeflerimiz arasındadır.

Disiplin

İlkokul öğrencilerimiz için en temel kazanımımız "Disiplin” kazanımıdır. Bu kazanım ile;

-Öğretmenlerine ve arkadaşlarına nasıl davranmaları gerektiğini öğretmek,

-Beden Eğitimi Dersinin diğer dersler gibi bir ders olduğunu sadece oyundan oluşmadığını, bir yaşam biçimi olduğunu kavramalarını sağlamaktır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Bilişim Teknolojilerinin eğitim ortamlarına aktarılması, her geçen gün önem kazanmaktadır. Bilişim Teknolojilerinin eğitimde başarılı bir şekilde kullanımı ise müfredat programlarının disiplinler arası işbirliği içinde yürütülmesine bağlıdır. Bu kapsamda derslerimizde teknoloji kullanımının öğrenci başarısını, uzun süreçte öğrenim başarısını sağlayabilmesi için teknolojiyi geleneksel eğitim senaryoları içinde kullanılması yerine, yeni öğrenim felsefesi doğrultusunda kullanmalarına yönelik bilişim teknolojileri programı oluşturduk. Bu bağlamda, Bilişim Teknolojileri temel hedefi olan” Temel Teknoloji Okuryazarlığı Becerileri’ni” kazandırabilmek için "Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Proje Tabanlı Etkinlikler” yapılmaktadır.

Bilişim Teknolojileri eğitimi kapsamında ilkokulumuzdaki Bilişim Teknolojileri saatleri branş dersleri ile işbirliği içinde yapılmaktadır.

GÖRSEL SANATLAR

Görsel Sanatlar Dersi: bireylerin yaratıcı güçlerinin ortaya çıkarılmasını ve estetik yönlerinin geliştirilmesini sağlayan uygulama alanlarından biri de görsel sanatlardır. Görsel sanatlar dersi, kendine özgü eğitim yasaları ve yöntemleri olan bir derstir. Öğrenciler bu derste özgün düşünme, üretme, sanat yoluyla kendini özgürce ifade edebilme, algılama, düşünme ve uygulama ile özgün çalışmalarla kendilerini ifade ederler.

Görsel Sanatlar Dersi kapsamında; Görsel Sanatlarda Biçimlendirme, Görsel Sanat Kültürü, Müze Bilinci olmak üzere konular 3 temel başlık altında düzenlenmiştir. Bu çalışmalar sırasında öğrenciler kendi yaş seviyelerine uygun olarak belirlenen etkinliklere aktif olarak katılmaktadırlar.

Sınıflara göre çalışılan programımızda;

1. 2. 3. 4. Sınıflar : Varlıklar arasında ilişki kurma, iki ve üç boyutlu çalışmalar, grup çalışmaları ile öğrencilerde sanatsal dengenin kurulması sağlanır.

Hedefimiz: Her zaman kendine güvenen, düşüncelerini özgürce ifade edebilen yaratıcı, el becerileri gelişmiş, sanata ve sanatçıya saygılı, kültür varlıklarına sahip çıkan teknolojiyle barışık, karşılaştığı güçlükleri yenmek için özgün çözümler üretebilen, duyarlı nesiller yetiştirmek en temel hedeflerimizdendir.

Drama

Kelime anlamı canlandırma olan ‘’Drama dersi’’ ilkokul (1.2.3 ve 4. Sınıflarda) Ders Programındaki dersler ve derslerde işlenilen tüm konularla ilişkilendirerek, öğrencilerin öğrendikleri konuların pekiştirildiği derstir.

Drama Dersinde en önemli unsur grup çalışmalarıdır.

AMAÇLAR

Türkçe’yi iyi doğru ve düzgün kullanabilme.

Grup çalışmaları ile ilgili bilgi ve beceri kazanabilme.

Duygu ve düşüncelerini geliştirebilme.

Grup içinde kendini ifade edebilme.

Güzel sanatların dallarını tanıyabilme.

Estetik anlayışını fark edebilme.

Beden dilini kullanabilme ve kontrol edebilme.

Çevresindeki canlı-cansız varlıkları tanıma ve algılamada duyu organlarını kullanabilme.

Hayal gücünü geliştirebilme.

Grup işbirliği içinde kendini ifade edebilme.

Doğa ile ilgili tüm olaylar bilgisi edinebilme.

Dans

Dans eğitmenleri tarafından verilen dans eğitimleri ile öğrencilerin; özgüvenlerini pekiştirmeleri, aktif bir sosyal hayata sahip olmaları ,daha mutlu bir insan haline gelmeleri ,utangaçlıklarının ve çekingenliklerinin üstesinden gelmeleri, kaliteli ve etkin bir egzersiz yapmaları, ve dans sayesinde daha düzgün bir duruşa sahip olmalarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

 ZEKA OYUNLARI

ZEKA OYUNLARI

"Zeka oyunları” zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan bir eğitim metodudur. Bu metot yıllar öncesinde ileri dünya ülkelerinde bir öğreti metodu olarak okullarda her seviye de öğretilmektedir.

Zeka oyunları,

- Mantığa dayalı fikirler üretme

- Kendi düşüncelerini düzgün ifade etme

- Bir problemi analiz ederken tecrübelerini kullanma yeteneği kazandırır.

Ayrıca zeka oyunları iletişim becerilerini geliştirebilmek amacıyla;

- Dünyada yaygın ve sevilen zeka oyunlarının öğretilmesi

- Takım çalışmasının temel kuralları yetisini kazandırması,

- Takımda görev dağılımlarının yeteneklere göre paylaşılmasının önemi kavratılması açısından önemlidir.

Zeka oyunlarındaki başarı veya başarısızlık çok veya az zeki olmanın bir göstergesi değildir.

Programlarımızda katılımcıların öz güven ile ilgili özelliklerinin gelişimine önem verilmektedir. Öz güvenin gelişmesi için aşağıdaki hedefler gözetilir.

- Zeka oyunlarını sevmek, sevdirmek

- Zihinsel gelişimi hayat hedeflerini belirlerken kullanma

- Zeka oyunları dersinde bireysel veya takım çalışmalarında istekli olma

- Zeka oyunları dersi araçlarını özenli kullanma.