7/24 İngilizce


OYA AKIN YILDIZ OKULLARI’NDA YABANCI DİL EĞİTİMİ

Oya Akın Eğitim Kurumları'nda, ‘okuma-yazma-dinleme-konuşma’ dan oluşan dört temel becerinin birbirini destekleyerek kazandırılmasını amaçlayan bir İngilizce Eğitim Programı sürdürülmekte ve anasınıfından başlayarak ortaokul son sınıfa kadar tüm düzeylerde (The Common Europen Framework) Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı adı verilen bir değerlendirme ve referans sistemi uygulanmaktadır. Amacımız öğrencilerimizi A1 seviyesinden başlatarak B1 düzeyinde mezun etmek ve bu süreçte yaşlarına uygun görsel ve işitsel materyalleri kullanarak onlara İngilizce konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazılı anlatım becerilerini kazandırmaktır. İngilizce Eğitim Programımızın diğer bir amacı öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenen bireyler olarak değişik kültürleri ve farklı bakış açılarını tanımalarını, anlamalarını, hoş görü geliştirmelerini ve kendi anadilinden farklı anadillerin konuşulduğu ortamlarda kendilerini ifade etme becerisi ve özgüvenini kazanmalarını ve uluslararası platformlarda yer almalarını sağlamaktadır.

Globalleşme, ülkeleri, kültürleri, insanları her geçen gün daha da birbirine yaklaştırmaktadır. Değişen dünyaya ayak uydurabilmenin en temel unsurlarından biri yabancı dilde iletişim kurabilmektir.

İngilizce’nin dünyada en yaygın kullanılan dillerden biri olduğu ve uluslararası iletişim dili haline geldiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve akademik alanlarda İngilizce’yi bir iletişim dili olarak benimsemeleri ve günlük hayatlarında bu dili etkin ve doğru kullanabilmelerini sağlamak önceliğimizdir.

The Common European Framework of Reference (Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçevesi) kapsamında, modern dünyaya uyum sağlayabilen, ulusal ve uluslararası platformlarda evrensel dil olan İngilizceyi etkili ve özgüven içinde kullanarak iletişim kurabilen, birden fazla yabancı dilde yeterlilik kazanmış öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Bu doğrultuda okulumuzda okul öncesi sınıflarımızdan başlayarak 8. Sınıfın sonuna kadar ileri düzeyde İngilizce eğitimi verilmesi hedeflenmiştir. Okul öncesi sınıflarında aynı zamanda Bilingual (çift dilli) eğitim yapılmaktadır. 5. sınıflarda da resmi okullardan gelen çok sayıda öğrencilerimizin İngilizce dil eğitimlerinin daha sağlam temeller üzerine kurulabilmesi ve istenilen dil düzeyine kısa sürede getirilebilmeleri için yoğunlaştırılmış İngilizce programını uygulamaktayız. Ayrıca 4. sınıflardan başlayarak seçmeli olarak Almanca ve Rusça dilleri de öğretilmektedir.

Dil bilmek hayatı anlamak, okuyabilmek, yazabilmek ve konuşabilmektir. Oya Akın Yıldız ve Portakal Çiçeği Okulları’nda ‘ okuma- yazma-dinleme- konuşma’dan oluşan dört temel becerinin birbirini destekleyerek kazandırılmasını amaçlayan bir İngilizce eğitim programı sürdürülmektedir.

Karşılıklı etkin iletişimin kalitesini arttırmak ve öğrencilerin yaşayarak ve eğlenerek öğrenmeleri için tüm görsel ve işitsel interaktif eğitim materyalleri (resim, poster, flashcard, reader, MultiRom, DVD-Rom, Audio CD, video ve filmler) kullanılmaktadır. Tüm sınıflarımızda dokunmatik smart boardlar (akıllı tahtalar) ve projeksiyonlar bulunmaktadır. İngilizce öğretmenlerimiz derslerinde interaktif eğitim yöntem ve tekniklerini maksimum düzeyde takip etmektedirler. Online Reader (Active Learn) ve My LAB gibi interactive whiteboard software programları aracılığıyla öğrencilerimiz dil seviyelerini arttırmaktadırlar.

Dil öğretiminde bu konuda deneyimli, çalışkan, sevecen, yaratıcı, genç ve dinamik bir öğretmen kadromuz bulunmaktadır. Ayrıca İngilizce dilini ana dili olarak kullanan yabancı öğretmenler (Native Speaker) ile de öğrencilerimizin İngilizceyi etkin ve yoğun şekilde kullanmalarını, çeşitli aksanlara aşina olmalarını ve konuşma pratiklerini arttırmalarını sağlamaya çalışıyoruz.

İngilizce öğretmenlerimiz ağırlıklı olarak Natural Approach (Doğal-Yöntem) yaklaşımını benimsemektedirler. Öğretim dili yalnızca öğrenilen hedef dildir.Öğrenciden duyduğu kelimenin anlamını bilmese veya tam çıkaramamış olsa bile, duyduklarını doğrudan tekrar ve taklit etmesi istenir. Öğrenci öğrenirken etkin olmalı, tıpkı ana dilini öğrenirken yaptığı gibi, yanlışlıklara aldırmadan elverdiğince konuşmalıdır.Bu yöntem doğrultusunda yabancı dil öğretmenlerimiz derslerini teacher - centered (öğretmen merkezli) değil de student - centered (öğrenci merkezli) ağırlıklı işlemektedirler. Yani öğrenciler derslerde daha aktif rol alırlar. Derslerde pair work (ikili) ya da group work (grup) çalışmalarına, diyalog canlandırma ve drama etkinliklerine ağırlık verilir. Herşeyden önemlisi öğrencinin dil öğrenirken keyif alması ve severek aktivite ve etkinliklere katılması gerçekleştirilir.

OKUL ÖNCESİ BILINGUAL EDUCATION (ÇİFT DİLLİ EĞİTİM)

Anasınıflarımızda çift dilli eğitim programımız kapsamında günlük hayatta kullanılan kalıpların öğretilmesi hedeflenmektedir. Bu eğitim sistemimizde sabah okula girdiklerinden itibaren kahvaltıda, oyun alanlarında diğer branş derslerinde de İngilizce öğretmenlerimiz sınıfta bulunarak sınıf öğretmeniyle birlikte işlenen konuların İngilizcesinin öğrenilmesini sağlamaktadırlar.

Bilingual sınıflarında işlenen ve sınıf öğretmenin ortak girdiği derslere "sandwich lesson” deniliyor. Bu derslerin ilk 10 dakikasında öğrenciler o günün konusuna ve hikâyesine sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanıyor. Daha sonra 20 dk süresince İngilizce öğretmenimiz hikâyeyi İngilizce olarak canlandırıyor.

Son 10 dakikada ise sınıf öğretmeni dersi toparlayıp, neler öğrenildiğini özetleyip, evrensel değerlerle bağdaştırıp dersi bitiriyor.

Bilingual Eğitim Sistemiyle; daha üretken, entelektüel gelişimleri daha başarılı, farklı kültürlerden farklı insanlarla iletişim kurabilen, değişik dillerde okumaktan ve yazmaktan zevk alan, farklı ülke ve kültürlere hoşgörüyle bakabilen bireyler yetiştiriyoruz. En önemlisi de Bilingual programını bitiren öğrenciler bir üst sınıfa geçtiklerinde ikinci dil eğitimine yoğun olarak devam edebiliyorlar.

Okul öncesi, İlkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerimize temel dil becerilerini kazandırırken, Let's Read!, Spelling Bee, Word Game, Fashion Week, Jeopardy, Quiz Show, Jobs, Fashion Show, See! What We Know!, Poster & Slogan Competition, Just Dance, Public Speaking Competition, Shopping Mall, Let's Ask- Survey, Design Your Dream, Movie Days, Drama Days, Let's Have A Picnic!, Fun Night, Presentation Weeks-Introduce Yourself (Portfolio Day), Poem& Story Telling Competition, The Bulletin, Pre-School Bulletin, Puppet Show, gibi birçok etkinlikler aracılığıyla da dil eğitiminin keyifli ve eğlenceli bir süreç olduğunu onların bu süreci bizzat yaşayarak ve bu etkinliklerde aktif rol alarak öğrenmelerini sağlıyoruz. .

5. SINIFLARDA İNGİLİZCE DERSİ PROGRAMI

Bazı dilbilimcilere göre çocuklar 15 yaşına kadar olan süreçte kendi anadillerinin dışında ikinci bir yabancı dili daha kolay ve kalıcı öğrenebiliyorlar. 5. Sınıf ilkokuldan sonra ortaokula geçiş sınıfı olarak düşünüldüğünden bu yaşlarda verilen yoğun dil eğitimi programının daha etkili ve olumlu sonuçlar verebileceğini düşünüyoruz.

MEB bu kuramdan yola çıkarak 5. Sınıfların İngilizce ders saatinin arttırılması konusunda çalışma başlatmıştır. Oya Akın Yıldız Okullarında bizler de 5. Sınıflarda yoğunlaştırılmış İngilizce dersi programı uygulamaktayız. Öğrencilerimiz toplamda 16 saat İngilizce dersi görmektedirler. 10 saat Main Course, 4 saat Skills, 2 saat de Cambridge sınavlarına hazırlık dersleri yapmaktadırlar. Bu sınıflarımızda ekstra videolar ve online reader (okuma) (Active Learn) programlarının da yardımıyla, öğrencilerimizin dinleme, okuma, dinlediğini ve okuduğunu anlama, kelime bilgileri ve yazma becerilerinin de geliştirilmesine yönelik, kısacası dili doğru ve aktif kullanmayı destekleyici çalışmalar da yapmaktayız.

CAMBRIDGE SINAVLARI

YOUNG LEARNERS (Starters, Movers, Flyers) ve ESOL (KET, PET)

Okulumuz Ankara’da uluslararası geçerliliği ve güvenilirliği dünyaca ispatlanmış Cambridge Young Learners (Starters, Movers, Flyers) ve ESOL (KET, PET) sınavlarının merkez okullarından biridir. Her yıl İlköğretim 3. sınıflarımızdan başlayarak öğrencilerimiz bu sınavlara girerek başarı sertifikalarını almaktadırlar.

Cambridge ESOL sınavları çocuğun ulaştığı her dil düzeyinde, bir üst düzeye tırmanması için motivasyon yaratmayı en önemli hedef sayar. Cambridge English sınavları ile çocuğunuzun dil öğrenme gelişimini uluslar arası standartlara göre gözlemleme fırsatı bulursunuz.

Okulumuz İngilizce zümresinin hedeflediği düzey 8. Sınıfı bitirirken öğrencilerimizin B2 düzeyine gelebilmeleridir. Avrupa Dil Kriterlerine göre A1 dil düzeyinden B2 düzeyine kadar olan süreçte, aşağıda belirtilen sınavlar uygulanmaktadır.

SEVİYE VE KAZANIMLAR

CAMBRIDGE YLE EXAMS (Young Learners English)

STARTERS: 3. Sınıf CEFR Level Pre-A1

MOVERS: 4. Sınıf CEFR Level A1

FLYERS: 5. Sınıf CEFR Level A1+

CAMBRIDGE ESOL EXAMS

KET (Key English Test): 6. sınıf CEFR Level A2

PET (Preliminary English Test): 7. sınıf CEFR Level B1

8. Sınıf öğrencilerimizin girmekle yükümlü oldukları TEOG sınavı sebebiyle 8. Sınıfta daha çok TEOG sınavına hazırlık çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Ancak 8. sınıf öğrencilerimizden istekli olan öğrencilerimiz ek çalışmalarla desteklenerek PET sınavına yönlendirilebilmektedir.

İNGİLTERE YAZ OKULU

5. Sınıftan itibaren her yaz öğrencilerimiz 2 haftalık İNGİLTERE YAZ OKULU programlarımıza yönlendirmektedir. İngilizce Öğretmenlerinin rehberliğinde katıldıkları bu programda, haftada 20 saat yabancı öğretmenlerin verdiği derslere uluslararası gruplarla katılarak ve haftada 1 tam gün ve 2 yarı gün bilimsel, kültürel, sportif aktiviteler ve gezilerde yer almaktadırlar. Öğrencilerimize güvenli ve hijyenik özel banyolu tek kişilik odalarda rehber öğretmenlerimizin 24 saat gözetiminde konaklama imkanı sağlanmakta ve program sonunda "Bitirme Sertifikaları” teslim edilmektedir.

Oxford University Press tarafından online olarak uygulanan Oxford Primary Test seviye belirleme sınavına 4. Sınıftan itibaren öğrencilerimiz okulumuz bilgisayar dersliğinde internet üzerinden katılmaktadırlar. Öğrencilerimizin her yıl gösterdikleri gelişim ve seviyelerinin tespitini sağlayan sınav istatistikleri okulumuz Yabancı Diller Bölümü tarafından incelenmekte ve yönlendirmelerin yapılmasına yardımcı olmaktadır.

Okulumuz, arzu eden öğrencilerimizin Cambridge Üniversitesi Sınav Genel Merkezi (UCLES) ve British SIDE/CELTA işbirliği ile düzenlenen İngilizce Yeterlilik (Cambridge Üniversitesi Young Learners, Starters, Movers, Flyers, KET, PET) sınavlarına katılımını da sağlamaktadır.